Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γονιδιώματα

Se även: Riktlinjer för datapublicering - Genomik & transkriptomik | Tillgängliga tjänster - Genomik & transkriptomik

Publicerad data

Data tillgängliga på den europeiska versionen av COVID-19 Data Portalen

Publicerade rådata och sammansatta sekvensdata som härrör ifrån COVID-19-utbrottet, inkluderande isolat och information som relateras till coronavirusens biologi.

 
 
 
Accession Collection date Center name Host Taxonomy Coverage (%)